สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ “ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด (สัญจรประจำปี 2562): สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ"เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด (สัญจรประจำปี 2562): สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ” เขตสุขภาพที่ 4 (8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก) และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาล บทบาทภารกิจของสภาการพยาบาล สร้างตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรฐานและจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งรับทราบสถานการณ์และประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล กรรมการสภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ สภาการพยาบาล องค์กรวิชาชีพที่ทุกคนต้องรู้จัก แนวทางปฏิบัติการพยาบาล:เครื่องมือในการคุ้มครองผู้ให้และผู้รับบริการการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายและจริยธรรม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของสมาชิกและรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ  โดยสมาชิกสภาการพยาบาลในเขตสุขภาพดังกล่าวให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน