ผู้แทนจาก Indonesian National Nurses Association (INNA) West Java Province อินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Indonesian National Nurses Association (INNA) West Java Province ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ การดำเนินงาน และการพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ประธานกรรมการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นะแส เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล