ประชุมวิชาการ “จริยธรรม ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี วันสถาปนา สภาการพยาบาลรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “จริยธรรม ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล” เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล พร้อมมอบรางวัลแด่พยาบาลผู้ทำความดีในโครงการธนาคารความดี รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีทางจริยธรรม รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล จัดขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

การจัดประชุมดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้บริหารทางการพยาบาล อาจารย์พยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีสมรรถนะทางจริยธรรมทางการพยาบาล ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล จากการเพิ่มความตระหนักของพยาบาลถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม สามารถนำหลักการ แนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ในการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสในผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ ความเสี่ยงทางจริยธรรมของพยาบาลในยุคดิจิทัล ระบบกลไกจริยธรรม : เครื่องมือพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาล รวมทั้งนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ ระบบกลไกจริยธรรม และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพยาบาลและการศึกษาพยาบาล จากผู้ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ภายในงานมี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริการพยาบาล สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 4 – 6 กันยายน ที่ผ่านมา