ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับนโยบายของประเทศไทยที่เน้นนวัตกรรมและการวิจัย การปฏิรูปอุดมศึกษา การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน การศึกษาพยาบาลจึงต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การศึกษาพยาบาลเพื่อการปรับเปลี่ยนในระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง (Transformative nursing education in a changing health system) ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพและสังคม เพื่อให้ประชาชนและสังคม มีสุขภาวะที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ    “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นย่อย 5 ประเด็น ล่วงหน้า ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล ดังต่อไปนี้

ครั้งที่

เรื่อง/ประเด็น

วันที่

1

Research and innovation in nursing education

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562

2

Transformative education for future nurses

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563

3

Quality assurance for nursing institutional development

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563

4

Curriculum design for future nurses and health system

วันที่ 2-3 เมษายน 2563

 

**เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีการกำหนดจัดการประชุมครั้งใหม่จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป**

 

5

Community engaged nursing education

**เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีการกำหนดจัดการประชุมครั้งใหม่จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป**

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2563