ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6      การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับนโยบายของประเทศไทยที่เน้นนวัตกรรมและการวิจัย การปฏิรูปอุดมศึกษา การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน การศึกษาพยาบาลจึงต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

      สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่6 เรื่อง การปรับเปลี่ยนการศึกษาพยาบาล ในระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง (Transforming Nursing Education in a Changing Health System) ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพและสังคม เพื่อให้ประชาชนและสังคม มีสุขภาวะที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นย่อย 5 ประเด็น ล่วงหน้า ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล    ดังต่อไปนี้

ครั้งที่

เรื่อง/ประเด็น

วันที่

1

Research and innovation in nursing education

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562

2

Transformative education for future nurses

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563

3

Quality assurance for nursing institutional development

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563

4

Curriculum design for future nurses and health system

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

5

Community engaged nursing education

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563

6

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (Nursing Curriculum in the New Normal Society)

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563