สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการ “ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด (สัญจรประจำปี 2562):สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ” ครั้งที่ 3 (เขตสุขภาพที่ 2)เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด (สัญจรประจำปี 2562): สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ” เขตสุขภาพที่ 2 (5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาล บทบาทภารกิจของสภาการพยาบาล สร้างตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรฐานและจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งรับทราบสถานการณ์และประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล กรรมการสภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ สภาการพยาบาล องค์กรวิชาชีพที่ทุกคนต้องรู้จัก แนวทางปฏิบัติการพยาบาล: เครื่องมือในการคุ้มครองผู้ให้และผู้รับบริการ การปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายและจริยธรรม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีสมาชิกสภาการพยาบาลในเขตสุขภาพดังกล่าวให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน

พร้อมกันนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลกงไกรลาส ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการทำงาน พร้อมตอบข้อซักถามของพยาบาลในโรงพยาบาล