ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพ สู่งสุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวันพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้ารับเสด็จ

การประชุมดังกล่าว จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสภาการพยาบาล โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการพยาบาลใหม่ ๆ จากการอภิปรายร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุขของไทย

โอกาสนี้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และรางวัลพยาบาลดีเด่น มูลนิธิโอกุระ ประจำปี 2562 รวม 17 ราย จากนั้น เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงแห่งราชวงศ์จักรี ด้านการพยาบาล ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2543-2562 อีกทั้ง ยังมีการจัดแสดงการนำเทคโนโลยีในการช่วยเหลืองานด้านการพยาบาล อาทิ หุ่นจำลองการคลอด หุ่นยนต์มินิสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ เครื่องจำลองกายวิภาค 3 มิติ โดยการประชุมดังกล่าว มีบุคลากรด้านการพยาบาล และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม