รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย โดยการรวมตัวกันของสภาวิชาชีพซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 11 สภาวิชาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพให้มีคุณภาพ ผดุงเกียรติ ศักดิ์ศรี จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ อีกทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการเป็นผู้เเทนของสภาวิชาชีพในการเจรจาและประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ชื่อภาษาไทยคือ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย” อักษรย่อ “สสว.” ชื่อภาษาอังกฤษ คือ The Confederation of Thai Professional Council” อักษรย่อ คือ “CTPC