นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาลในอนาคตเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาลในอนาคต (Transformative Education for Future Nurses) ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ (Transformative Learning) และจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาลในอนาคต (Transformative Education for Future Nurses) ซึ่งเป็นข้อเสนอในการนำ Transformative Learning มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงส์เวชรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาพยาบาล และ ผลการสำรวจการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยแก่ที่ประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ ร่วมระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นหลักที่ได้เพื่อจัดทำ “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งชาติต่อไป