สาส์นจากนายกสภาการพยาบาล กรณีการระบาดของโรค COVID-19