สภาการพยาบาล ประกาศระดมสรรพกำลัง ขอการสนับสนุน พยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญผู้ป่วยวิกฤต อย่างน้อย 400 คน รับมือสถานการณ์โควิด -19ด้วยคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นที่ปรึกษา ได้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเตียงผู้ป่วยหนักสำหรับผู้ป่วยโรคโควิค-19 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มอีกประมาณ 80 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการวิกฤต ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีที่สุด จึงได้จัดตั้งคณะจัดทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้น และศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานคณะทำงานชุดดังกล่าวนี้

การเตรียมจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มจำเป็นต้องมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำงานในหน่วยผู้ป่วยหนักเหล่านี้ สภาการพยาบาลเห็นความจำเป็นที่จะร่วมมือกับคณะจัดทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การเตรียมพยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวนอย่างน้อย 400 คน เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นปัญหาของประเทศชาติในขณะนี้

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 596-7573-4

โทรสาร. 02 589-7121

E-mail :  [email protected]

 

ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 

หนังสือขอความร่วมมือ

แบบสมัครเข้าปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

 

หมายเหตุ

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ท่านลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน คลิกที่นี่