ขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศสภาการพยาบาลขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ร่างประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกระดับความรุนแรงของผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

http://shorturl.at/dX268

 

QR CODE แบบแสดงความเห็นต่อร่างประกาศสภาการพยาบาล เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกระดับความรุนแรงของผู้ป่วยฉุกเฉิน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

สอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนาวิชาชีพ 02-596-7571