นายกสภาการพยาบาลร่วมพิธีรับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในนามผู้แทนของ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และกองทุนสนับสนุนและเยียวยา อสม. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้ เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปยังหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดหาประกันชีวิตและกองทุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสถานการณ์ปัจจุบัน