สภาการพยาบาลเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษที่ทำงานหนักร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จนเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล  นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ในนามของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาล เข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจ นางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ทำงานหนักร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งในและนอกเวลาราชการต่อเนื่องกันทุกวัน เป็นเวลารวมกว่า 70 วัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ จนเส้นเลือดในสมองแตก และถูกส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช โดยมีนางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ