นายกสภาการพยาบาลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล ระหว่างสภาการพยาบาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และนายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ระหว่างสภาการพยาบาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่สภาการพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายกำลังคนในทีมพยาบาล เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน จึงได้กำหนดให้มีทีมการพยาบาลที่ผสมผสานทักษะ ซึ่งพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ที่มีอยู่กว่า 40,000 คน ทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีม โดยพนักงานให้การดูแลบางส่วนได้รับการอบรมระยะสั้น บางส่วนไม่ได้ผ่านหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐาน และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน สภาการพยาบาลจึงได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลและจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ขึ้น เพื่อให้พนักงานให้การดูแลที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และคุ้มครองผู้รับบริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน โดยคาดว่าองค์กรดังกล่าวจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในเดือนกันยายน 2563 นี้