ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการปี ๒๕๖๓ เรื่อง สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล



ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการปี ๒๕๖๓

เรื่อง “สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”

*ค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท/ท่าน

 

(ระบบปิดรับลงทะเบียนทันที เมื่อผู้ลงทะเบียนครบ ๑๕๐คน/รุ่น)
** การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยและส่งหลักฐาน

 

การจ่ายเงินกลับมาที่ E-mail: [email protected] หรือ Fax: ๐๒-๕๘๙๗๑๒๑ ภายในระยะเวลา ๒ วัน หลังจากลงทะเบียน หากท่านไม่ได้ชำระเงินและแจ้งกลับมาในเวลาที่กำหนด การลงทะเบียนที่ทำไว้นั้นจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำใหม่ได้อีก

ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไตรบัญญัติกุล โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเบนทุสรน์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ระบบปิดลงทะเบียนวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบปิดลงทะเบียนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

*** เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ (เมื่อครบ ๑๕๐ คน/รุ่น ระบบจะปิดรับลงทะเบียนอัตโนมัติ)
หมายเหตุ
1. CNEU = ๗.๕ หน่วย
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยและส่งหลักฐานการจ่ายเงินกลับมาที่ E-mail: [email protected] หรือ Fax: ๐๒-๕๘๙๗๑๒๑ ภายในระยะเวลา ๒ วัน หลังจากลงทะเบียน
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม ๑๕ วัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใบเสร็จรับเงินหรือคืนเงินได้

กำหนดการประชุมวิชาการฯ

หนังสือเชิญประชุมวิชาการฯ

โครงการประชุมวิชาการฯ 2563

 

คลิกลงทะเบียน ที่นี่