สภาการพยาบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาบุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาล สถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล