“วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563”วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) จากนั้นทรงรับการศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาลัยซิมมอนส์ และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซทท์ ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ ของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศจะพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนพร้อมใจกันประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้แผ่ไพศาล
สำหรับในปีนี้เป็นปีพิเศษ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 ครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 120 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และพยาบาลทั่วประเทศ ณ  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีผู้นำทางการสาธารณสุข ซึ่งนำโดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ผู้แทนจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาพยาบาลร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
นอกจากนั้น สภาการพยาบาลยังร่วมมือกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จัดโครงการ  “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”เพื่อน้อมรำลึกถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพยาบาลทุกสังกัดและประชาชนทั่วประเทศ