โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สภาการพยาบาล