นายกสภาการพยาบาลเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน (Enhancing Capacity of Nurses to Develop Community Health System) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา-พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ชั้น 6 สภาการพยาบาล    

                      

 

      การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมภายใต้โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริการปฐมภูมิ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพชุมชน โดยศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมตามข้อตกลงความร่วมมือที่จะได้จัดทำขึ้น สนับสนุนให้องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมออกแบบระบบบริการและการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในชุมชน จัดทำแนวทางการบริการสุขภาพและกำหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลและรวมทั้งบุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนระบบการบริการสุขภาพ ตลอดจนพัฒนากลไกและแนวทางการเพิ่มศักยภาพและกำกับติดตามคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน     

                          

 

     สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล บรรยายในหัวข้อ “แนวทางในการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน”  นอกจากนี้ ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมระดมความคิดพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ดร.ราศรี ลีนะกุล รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร รศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี และ ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนุท ร่วมให้ข้อคิดเห็น และคณะกรรมการโครงการฯ ประชุมสรุปและวางแผนในการดำเนินงานต่อไป