สภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาลและกรรมการสภาการพยาบาลในโอกาสได้รับรางวัลต่าง ๆเมื่อวันที่ 18 มกราคม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมประชุมหารือนโยบายและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล

 

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาลและกรรมการสภาการพยาบาลที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 


       1. ดร.กฤษดา แสวงดี กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ประจำปี 2563

         

 

         2. รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านมาตรฐานการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563”

             

 

          3. ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร กรรมการสภาการพยาบาล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563