นายกสภาการพยาบาลเป็นประธานการประชุมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งพยาบาลระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8)เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งพยาบาลระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8) เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิพยาบาลชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นหลักสูตรโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลร่วมกับสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและประกาศให้เป็นสถาบันหลัก จากการที่ในปัจจุบันการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว วิชาชีพการพยาบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ให้พยาบาลมีความรู้ มีทักษะความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้การพยาบาลอย่างเหมาะสม เฉพาะเจาะจงกับโรค รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำหัตถการที่มีความซับซ้อน เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ด้านการพยาบาลทางคลินิกสูง สำหรับการรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8) ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ สภาการพยาบาล