สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกับอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 ในโอกาสได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุชเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมประชุมหารือนโยบายและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate พร้อมกันนี้ ผู้แทนบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า เข้าหารือเรื่องการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ (webcast) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 กับบุคลากรพยาบาล ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล

 

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ประจำปี 2563 ประเภทผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช สถาบันพระบรมราชชนก