คณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการที่ปรึกษาและผู้บริหารสภาการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลต่าง ๆ         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3/2564 เพื่อร่วมประชุมหารือนโยบายและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564 และประกาศสภาการพยาบาลเรื่องแนวทางการพยาบาลทางไกล (Tele-nursing) การเทียบเคียงหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แนวทางในการปฏิบัติในการประกาศรายชื่อผู้ถูกลงโทษด้านจริยธรรมทางสื่อประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล

 

         ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ กรรมการที่ปรึกษาและผู้บริหารสภาการพยาบาล ดังรายนามต่อไปนี้
               1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล (กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาการพยาบาล) ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล


               2. รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย  (ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านมาตรฐานการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์) ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล


               3. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี (รองเลขาธิการสภาการพยาบาล) ได้รับรางวัล “สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


               4. รองศาสตราจารย์อรพินธ์ เจริญผล (ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล) ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล