สภาการพยาบาลขอเชิญลงทะเบียนเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7การเปิดรับบทคัดย่อ

สภาการพยาบาลขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “แนวโน้ม ความท้าทายและเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก” ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล วิจัยทางการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล

         ด้วยเหตุนี้ สภาการพยาบาลจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว และขอเชิญท่านได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดย ส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อเข้าร่วมในการประชุมโดยมีหัวข้องานวิจัยดังนี้:

1. Nursing education
2. Ethics and human right
3. Nursing workforce
4. Leadership and management
5. Health Promotion and Disease Prevention
6. Nursing Informatics/Information and Communication Technology
7. Emergency Nursing
8. Critical and Acute Care Nursing
9. Palliative care
10. Chronic and Long term care
11. Pediatric nursing
12. Maternal and child
13. Mental health and psychiatric nursing
14. Gerontological nursing
15. Community and family health
16. Disaster nursing
17. Occupational health
18. Preoperative nursing
19. Infectious control, Communicable/Emerging diseases
20. Health service research, System management

กำหนดส่งบทคัดย่อ
เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ