ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการปี ๒๕๖๔ เรื่อง สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลขอเชิญร่วมประชุมวิชาการปี ๒๕๖๔

เรื่อง สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

*ค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท/ท่าน

(ระบบปิดรับลงทะเบียนทันที เมื่อผู้ลงทะเบียนครบ ๒๕๐คน/รุ่น)
** การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยและส่งหลักฐาน

การจ่ายเงินกลับมาที่ E-mail: [email protected] หรือ Fax: ๐๒-๕๘๙๗๑๒๑ ภายในระยะเวลา ๓ วัน
หลังจากลงทะเบียน หากท่านไม่ได้ชำระเงินและแจ้งกลับมาในเวลาที่กำหนด การลงทะเบียนที่ทำไว้นั้นจะถูกยกเลิกไป โดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำใหม่ได้อีก

 

ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม D๑ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

*** เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ (เมื่อครบ ๒๕๐ คน/รุ่น ระบบจะปิดรับลงทะเบียนอัตโนมัติ)

คลิกลงทะเบียนที่นี่


หมายเหตุ
๑. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อย และส่งหลักฐานการจ่ายเงินกลับมาที่ E-mail: [email protected] หรือ Fax: ๐๒-๕๘๙๗๑๒๑ ภายในระยะเวลา ๒ วัน หลังจากลงทะเบียน
๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม ๑๕ วัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใบเสร็จรับเงินหรือคืนเงินได้

๓. CNEU = ๗.๕ หน่วย

เอกสารแนบ

โครงการ

กำหนดการ