สภาการพยาบาลร่วมกับกรมการแพทย์จัดการอบรมหลักสูตรพยาบาลผู้จัดการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์         เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลกับกรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลที่มีหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี