องค์กรรรับรองฯ สภาการพยาบาล ร่วมกับ สคช. จัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สอบ สาขาวิชาชีพการบริการสุขภาพ พนักงานให้การดูแล         เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สภาการพยาบาล ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ สาขาวิชาชีพการบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 2” ให้กับเจ้าหน้าที่สอบ ซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลจากสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาลและคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรรับรองฯ ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์ คณะกรรมการดำเนินงานองค์กรรับรองฯ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล