นายกสภาการพยาบาลขออัญเชิญสำเนาหนังสือลายพระหัตถ์ขอขอบใจและเป็นกำลังใจให้พยาบาล ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ 

 

         นายกสภาการพยาบาลขออัญเชิญสำเนาหนังสือลายพระหัตถ์ขอขอบใจและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ มายังผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ

         นายกสภาการพยาบาล คณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้น ยังความปลื้มปิติและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและอดทน เพื่อให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในทุกระยะของการเจ็บป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับผู้ป่วยและประชาชน