แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด