เวชปฏิบัติข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

 

1. ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๖๔
2. พ.ศ. 2565 ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
3. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน)
4. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (ด้านการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม))
5. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 (ด้านการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง))


ประกาศสภาการพยาบาล


1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติสาขาต่าง ๆ
2. เรื่อง การกำหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๔

 


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ

1. สถาบันที่จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ในสาขาที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด ส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมให้สภาการพยาบาล และแจ้งสมาชิกที่เข้ารับการอบรม ดำเนินการขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติ
2. สมาชิกที่ผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ แจ้งความจำนงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ โดยแจ้งสาขา สถาบันที่จัดอบรม วันที่อบรม และแนบสำเนาใบประกาศฯ ส่งให้สภาการพยาบาล ทาง e-mail: [email protected]
3. สภาการพยาบาลจะแจ้งตอบรับกลับทาง e-mail
4. สมาชิก ยื่นคำขอ ขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชันบริการสมาชิก และส่งแบบคำขอ หลักฐานการโอนเงิน และเอกสารแนบถึงสภาการพยาบาล
5. สภาการพยาบาล จัดทำหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ และจัดส่งให้สมาชิกภายใน 60 วัน หลังได้รับเอกสารครบถ้วน


Download ... ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเวชปฏิบัติ


 

ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7562-66 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]HASHTAG : #NP