สภาการพยาบาลเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID -19 ลงทะเบียนขอฉีดวัคซีน         สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในโครงการศูนย์วัคซีนอาสาร่วมใจ ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่... https://forms.gle/TNWtzZ9CmeA3Hs8p7

 

เงื่อนไข 

1. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน

2. ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีน (เป็นการฉีดเข็มแรก)

3. ผู้ที่เคยลงทะเบียนกับสภาการพยาบาลและยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน กรุณาลงทะเบียนอีกครั้ง

 

รอบแรก : ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ระบบจัดสรรวันและเวลาในการฉีดวัคซีนต่อไป 

 

***ทั้งนี้ โปรดรอข้อความยืนยันทางโทรศัพท์เพื่อเข้าลงทะเบียนเลือกวันและเวลานัดฉีดวัคซีนจากโครงการอีกครั้งหนึ่ง 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์ โทร. 0 2596 7572