สภาการพยาบาลรับหนังสือแสดงจุดยืนและข้อร้องเรียนจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์         เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล รับหนังสือแสดงจุดยืนและข้อร้องเรียนจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีการจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค Covid-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน การมีนโยบายในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของวิชาชีพพยาบาลเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของผู้ประกอบวิชาชีพจากการคุกคามโดยผู้ร่วมงาน มาตรการในเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และการคุ้มครองเยียวยาเมื่อได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล