ประชุมเชิงวิชาการ “Global Health in Eye Care: Vision Beyond 2021”      กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “Global Health in Eye Care: Vision Beyond 2021” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Webinar ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.15 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยน และถ่ายทอด องค์ความรู้ระหว่างจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา แพทย์ประจำบ้าน  บุคลากรทางการแพทย์  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาระบบบริการจักษุสาธารณสุขของประเทศไทย 


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่... http://www.atxlivestreaming.net/globalhealthineyecare/