ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7     ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เคยผ่านการประชุมด้านจริยธรรม ประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของสภาการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom


 *ค่าสมัครลงทะเบียน 2,000 บาท (CNEU 11.5 หน่วยคะแนน)


ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://register.tnmc.or.th/tcne64/

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2564
 

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล สำหรับองค์กรพยาบาล และกลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับองค์กรพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล (Nursing Ethics Learning Center)” ประจำปี พ.ศ. 2564