นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอกจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล         คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาล ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก School of Health Science, St. Paul University Tuguegarao สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 15 คน ดูงานสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการทำงานขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม 2561