บริษัท รักลูกเอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด สัมภาษณ์นายกสภาการพยาบาล        ด้วยในปี พ.ศ. 2561 เป็นวาระครบ 10 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการจัดทำห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ฯ วิชาชีพการพยาบาล และการสาธารณสุขไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวคิดและออกแบบการจัดแสดงให้สมพระเกียรติ 

        ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ และคณะ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำคณะทำงานโครงการจัดทำห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริษัท รักลูกเอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เพื่อสัมภาษณ์และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้