สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่าง แผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565 -2569   สภาการพยาบาลขอเชิญชวนสมาชิกสภาการพยาบาล ประชาชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่าง แผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565 -2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระยะเวลารับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2564
2. สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตั้งแต่วันที่ 15– 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

   2.1 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.tnmc.or.th


         2.2 ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected] โดยใช้แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง แผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565 – 2569
          2.3 ทางโทรสาร 02-9510147 โดยใช้แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่าง แผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565 – 2569
          2.4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาการพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ 02-5967556 02-5967512 และ 02-5967539


Download file
- ร่าง แผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565 -2569 
 

- แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง แผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565 – 2569