นักวิชาการสาธารณสุขเข้าพบนายกสภาการพยาบาลเรื่องหลักสูตรเทียบโอนสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข            วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุขที่เข้าพบเพื่อเรียนปรึกษาและติดตามความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรเทียบโอนสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข) ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ ได้รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิต กรอบและวิธีการในการดำเนินงาน โดยนายกสภาการพยาบาลได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งให้เร่งพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้สามารถเปิดภายในปีการศึกษาหน้า เพื่อเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพด้านสุขภาพต่อไป