นักวิชาการสาธารณสุขเข้าพบนายกสภาการพยาบาลเรื่องหลักสูตรเทียบโอนสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข            วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุขที่เข้าพบเพื่อเรียนปรึกษาและติดตามความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรเทียบโอนสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข) ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ ได้รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิต กรอบและวิธีการในการดำเนินงาน โดยนายกสภาการพยาบาลได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งให้เร่งพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้สามารถเปิดภายในปีการศึกษาหน้า เพื่อเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพด้านสุขภาพต่อไป

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้