11 สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ร่วมเสนอแก้ไขร่าง พรบ.อุดมศึกษาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ทั้ง ๑๑ สภา ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ โฆษกและประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ในฐานะตัวแทน นายกสภาการพยาบาล เข้าพบ นายพิเชษฐ์ โพธิ์ภักดี หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เข้ามอบหนังสือ เพื่อนำเสนอความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ.... โดยผ่านความเห็นชอบจากสมาพันธ์ภาวิชาชีพทั้ง ๑๑ สภา

ซึ่งได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตติฯ ทั้งสองฉบับแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือการเสนอความเห็นเพิ่มเติมเป็นรายมาตราที่เห็นสมควรแก้ไขพร้อมทั้งเหตุและผลต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับ และเฝ้าติดตามผลการพิจารณามาโดยตลอด ด้วยสมาพันธ์สภาวิชาชีพในฐานะที่เป็นองค์กรทางวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติโดยเฉพาะบัณฑิตที่จบการศึกษาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพต่างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับเรื่องมาตรฐานต่องานที่ปฏิบัติซึ่งกระทบต่อประชาชนโดยตรง ทำให้รู้สึกกังวลต่อการบริหารการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง สองฉบับดังกล่าวในหลายประเด็น ทั้งในส่วนของการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และในส่วนของอำนาจหน้าที่ของบุคลากรและองค์กรที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมของสภาวิชาชีพต่างๆ