ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์กระจาย / บริการแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โควิด-19      สภาการพยาบาลขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้บริการกระจาย/บริการแจก ATK เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง โดยกระจายผ่านหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง และลดภาระหรือผลกระทบในการจัดหาของประชาชน

 

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่... https://www.nhso.go.th/downloads/179

ดาวน์โหลด: รายละเอียดการลงทะเบียนโครงการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้บริการกระจาย/บริการแจก ATK