ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลร่วมลงทะเบียนเป็น “บุคลากรจิตอาสา” สายด่วน สปสช. 1330 เฉพาะกิจ โควิด - 19       สภาการพยาบาลขอเชิญชวนสมาชิกสภาการพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็น "บุคลากรจิตอาสา" ตามการประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อสนับสนุนให้บริการ Contract Center สายด่วน สปสช. 1330 เฉพาะกิจ Covid - 19 ในการรับสายจากประชาชนและประสานเข้าสู่ระบบดูแลแบบ Home Isolation โดย สปสช. จะทำการอบรมจิตอาสาที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและช่องทางการส่งต่อข้อมูลต่อไป

 

สมาชิกสภาการพยาบาลผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่... https://shorturl.asia/9bYXy