สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรเพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะแด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพสภาการพยาบาล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีรดน้ำขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์ โดยนายกสภาการพยาบาล ประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร และมอบของที่ระลึกแด่พยาบาลอาวุโส

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ ผู้บริหารการพยาบาลจากสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กว่า 200 ท่าน เข้าร่วมรดน้ำขอพรกันอย่างคับคั่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องโถง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล