สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรเพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะแด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพสภาการพยาบาล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีรดน้ำขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์ โดยนายกสภาการพยาบาล ประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร และมอบของที่ระลึกแด่พยาบาลอาวุโส

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ ผู้บริหารการพยาบาลจากสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กว่า 200 ท่าน เข้าร่วมรดน้ำขอพรกันอย่างคับคั่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องโถง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

 

 

 

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้