ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565     สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สร้างกระแสให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วม ตลอดจนนำเสนอความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย และกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

   สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2565
   ศึกษารายละเอียดได้ที่: https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/208769

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณอัญชลินทร์ ปานศิริ     โทร. 0 2590 4572 
คุณวรรณภา กางกั้น     โทร. 0 2590 4733 
คุณวิชชุพร เกตุไหม     โทร. 0 2590 4059