ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญชวนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

      ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวาน เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีวัตถุประสงค์โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรผุ้ให้ความรู้เบาหวาน (Certified Diabetes Educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom และในชั้นเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานต้นสังกัด

        ทั้งนี้โครงสร้างของหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย 2 ภาคการศึกษา
        -    ภาคการศึกษาที่ 1 : ภาคทฤษฎี (เดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 2565)
        -    ภาคการศึกษาที่ 2 : ภาคปฏิบัติ (เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2566 )


       เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565  
       **อัตราค่าลงทะเบียน 35,000 บาท
       ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าศึกษารายละเอียดได้ที่   www.si.mahidol.ac.th/sde 
       ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 02-419 9568 -9 ต่อ 105 (คุณธาวินี วิลามาศ)