สภาการพยาบาลจัดสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาล เรื่อง “ส่งงานสานต่อนโยบาย (Policy Dialogue) กำหนดแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล”       สภาการพยาบาลจัดสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาล เรื่อง “ส่งงานสานต่อนโยบาย (Policy Dialogue) กำหนดแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล” เพื่อให้การดำเนินงานของสภาการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำแผนปฏิบัติการของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อระบบสุขภาพของประเทศและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งต่อภารกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการสภาการพยาบาลชุดเก่าที่เพิ่งหมดวาระลง (พ.ศ. 2561 - 2565) กรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระปัจจุบัน (พ.ศ. 2565 - 2569) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดาแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

          ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 9 วาระ พ.ศ. 2561-2565 และชุดที่ 10 วาระ พ.ศ. 2565-2569 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สภาการพยาบาล : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ความเป็นมา การกำเนิดขึ้น ภารกิจที่ต้องทำ ภารกิจพัฒนาเพื่อส่งงานสานต่อ” พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ อดีตเลขาธิการสภาการพยาบาล บรรยายเรื่องภารกิจสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ กรรมการสภาการพยาบาล ในฐานะนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ บรรยายเรื่องสภาการพยาบาลกับการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข : Big Rock ที่ 3 และรองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565-2569 บรรยายเรื่องแผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565-2569 เพื่อให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจการทำงานของสภาการพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพฯ แนวทาง นโยบายในการดำเนินงานของสภาการพยาบาล พร้อมทั้งร่วมประชุมระดมความคิดสรุปประเด็นสำคัญต่าง ๆ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาการพยาบาลได้จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณและต้อนรับกรรมการสภาการพยาบาล “แทนคำขอบคุณจากใจถึงใจ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 และคณะผู้บริหารงานสภาการพยาบาล กล่าวแสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง อดีตนายกสภาการพยาบาล พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561 - 2565