มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิสามัญ ประจำปี 2565         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ จัดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2565 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแพลตตินั่ม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

         โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชุมเพื่อพิจารณารับรองงบดุลและรายงานการตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิฯ หารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ รับทราบกำหนดการจัดประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2565