ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายของสภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอย่างมืออาชีพ เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพการพยาบาล และร่วมเสนอแนะแนวทางในการนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ไขขณะเผชิญปัญหาได้ต่อไป ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9  อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ประชุมแบบ Onsite เท่านั้น


***ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน 
***CNEU 7.5 หน่วยคะแนน


ดาวน์โหลดเอกสาร
    - หนังสือเชิญประชุมวิชาการ
    - โครงการประชุมวิชาการ
    - กำหนดการประชุมวิชาการ 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2565
โดยสามารถสมัครผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1) สแกน QR Code
2) สมัครผ่านทาง https://shorturl.asia/qFuj0
 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2565)  
- โดยกรอกรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง Web Application บริการสมาชิกของสภาการพยาบาล https://services.tnmc.or.th/  ยื่นคำขอใช้บริการโดยเลือก A1 ประชุมวิชาการ
- กรุณาจัดพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อการชำระค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์  โทรศัพท์  02-596-7571
- นางสาวจี้พลอย แซ่วี  โทรศัพท์ 02-596-7536  
  หรือ line ID : @985rkxrj