นายกสภาการพยาบาลพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังนักศึกษาพยาบาลที่ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ เหรัญญิกสภาการพยาบาล นายวุฒิชัย สมกิจ กรรมการสภาการพยาบาล และคณะ เข้าเยี่ยมชมและติดตามกิจกรรมการบริจาคโลหิตในโครงการ “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 21 ตุลาคม 2565 โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

ในโอกาสนี้ นายกสภาการพยาบาล และคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังและแสดงความชื่นชม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งสิ้น 116 คน ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาพยาบาลร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 60 คน (ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ได้ที่... https://stemcellthairedcross.nbc.in.th)

 

***ทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมโดยการถ่ายภาพตนเองขณะบริจาคโลหิตและถือป้ายกิจกรรมและเขียนข้อความเชิญชวนสั้น ๆ โพสต์ลง Social Media อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, TikTok พร้อมติดแฮทแท็กโครงการ 3 แฮทแท็ก คือ #Nationalnursesday #Bloodforlife   #90วัน9999ยูนิต และตั้งค่าเป็นสาธารณะ