สภาการพยาบาลลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในจังหวัดสระแก้วรศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการให้บริการพยาบาลของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นและคณะ ประกอบด้วย 1) ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย 2) รศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี 3) นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ร่วมลงพื้นที่พร้อมผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเยี่ยมติดตามการดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และประชาสัมพันธ์เชิญชวนคลินิกการพยาบาลฯ เข้าร่วมสมัครเป็นหน่วยบริการสุขภาพในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (บัตรทอง) โดยมี นางสมควร ชาติปัญญาวุฒิ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลวัฒนานครให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนเรศวัฒนา ชั้น 4 โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้มีคลินิกการพยาบาลฯ ในจังหวัดที่สนใจ จำนวน 17 คลินิก โดยในปีงบประมาณ 2566 สภาการพยาบาลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการขยายหน่วยบริการสุขภาพเพิ่มเติมอีก 100 แห่งทั่วประเทศ