นายกสภาการพยาบาลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ (โรงเรียนบริบาล) ที่ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสุภาวดี ดวงศิริ นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ (โรงเรียนบริบาล) ที่ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ระหว่างสภาการพยาบาล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมโรงเรียนบริบาล โดยมี ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมโรงเรียนบริบาล ที่มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนนอกระบบ (โรงเรียนบริบาล) เพื่อให้โรงเรียนนำหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามข้อบังคับสภาการพยาบาล นำไปสู่การสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของวิชาชีพ เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการต่อกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาโรงเรียนนอกระบบ (โรงเรียนบริบาล) ที่นำหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses’ aids/ Caregivers) ไปใช้ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้สำเร็จการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการกำกับส่งเสริมคุณภาพผู้สำเร็จการอบรมอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้รับบริการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและระบบสุขภาพของไทย

.